Kategoriler

Fiziksel etkenlere bağlı olarak gelişen deri hastalıkları
  • Termal etkenlere bağlı olarak gelişen deri hastalıkları
  • İyonizan olmayan radyasyona bağlı olarak gelişen deri hastalıkları
  • İyonizan radyasyona bağlı olarak gelişen deri hastalıkları
  • Mekanik etkenlere bağlı olarak gelişen deri hastalıkları
  • Fiziksel istismarın deri bulguları
Ürtiker ve reaktif eritemler
  • Ürtiker ve anjioödem
  • Eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis
  • Diğer reaktif eritemler
İlaç reaksiyonları
  • Makülopapüler ilaç erüpsyonu
  • Ürtikeryal ilaç reaksiyonu ve anaflaksi
  • Fiks ilaç reaksiyonu
  • Akut jeneralize egzantematöz püstülozis (AGEP)
  • Eozinofili ve sistemik semptomlarla seyreden ilaç reaksiyonu (DRESS)/İlaçla indüklenen hipersensitivite sendromu
  • Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis
  • Diğer kutanöz ilaç reaksiyonları
  • Ürtikeryal ilaç reaksiyonu ve anaflaksi*
  • Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizis*
Vezikülobüllöz hastalıklar
  • Pemfigus grubu hastalıklar
  • Pemfigoid grubu hastalıklar
  • Dermatitis herpetiformis ve lineer immünoglobulin A büllöz dermatozu
  • Dermatitis herpetiformis ve lineer immünoglobulin A büllöz dermatozu
  • Epidermolizis bülloza
  • Diğer vezikülobüllöz hastalıklar
Derinin enfeksiyon hastalıkları
  • Derinin bakteriyel enfeksiyonları
  • Derinin mikobakteriyel enfeksiyonları
  • Derinin viral enfeksiyonları
  • Derinin mantar enfeksiyonları
  • Derinin riketsiyal enfeksiyonları
  • Derinin protozoal enfeksiyonları
  • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
Romatolojik hastalıklar
  • Lupus eritematozus
  • Dermatomyozitis
  • Sistemik sklerozis ve morfea
  • Diğer romatolojik hastalıklar
  • Müsinozlar
Metabolik ve sistemik hastalıklar
  • Amiloidozlar
  • Depozisyon hastalıkları
  • Porfiriler
  • Deri kalsifikasyonu ve ossifikasyonu
  • Nutrisyonel ve sistemik hastalıkların deri belirtileri
Adneksiyal hastalıklar
  • Yağ bezi hastalıkları
  • Saç hastalıkları
  • Tırnak hastalıkları
  • Ekrin ve apokrin ter bezi hastalıkları
Deri neoplazileri
  • Benign deri neoplazileri ve proliferasyonlar
  • Premalign deri lezyonları
  • Malign deri neoplazileri
  • Kutanöz metastazlar
Özel gruplarda dermatoloji
  • Pediyatrik dermatoloji
  • Gebelik ve emzirme döneminde dermatoloji
  • Geriyatrik dermatoloji
  • Mesleksel deri hastalıkları
Dermatolojik tedavi
  • Dermatolojide yerel tedaviler
  • Dermatolojide fiziksel tedaviler
  • Dermatolojide sistemik tedaviler
  • Dermatolojide cerrahi tedaviler
  • Dermatolojide ilaç etkileşimleri